Véletlen képek a galériából

 

Bemutatkozunk

 

Az alapítvány a kecskeméti civil szervezeteket pályázati tanácsokkal, szakmai információkkal segítő szervet.

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val az Alföldi Civilekért Alapítvány segítő munkáját!

Adószámunk: 18364963-1-03

 

Az Alapítványt 2003-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a korábban  Kecskeméten Non-profit  Szolgáltató Központként működő szervezet kapcsolatkörébe került civil szervezetek közösségek együttműködését továbbépítse ,tanácsadással, képzésekkel, információk nyújtásával támogassa a civil szféra fejlődését.
Az alapítvány  elsősorban Bács-Kiskun megyében, illetve a Dél-alföldi Régióban fejti ki társadalmi tevékenységét.


Alapvető céljai:

 • kapcsolatszervezéssel, tanácsadással, információk közvetítésével segítségnyújtás civil szervezeteknek
 • hazai és nemzetközi programok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével a helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása
 • partnerségi együttműködésekben való részvétel
 • szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése, hazai és külföldi példák megismertetése a nonprofit szervezetek számára
 • társadalmi problémák (esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúság ) közösségi megoldásainak keresésében való részvéte
 • európai integrációs folyamatok támogatása

Kecskeméten az Alapítvány elsődleges feladatának tekinti a társadalmi, civil szervezetek szakmai együttműködésének, szakmai kerekasztalainak segítéssét, úgy, hogy fejlesztői szemléletével, tapasztalataival hátérsegítő szervezetként jelen van a szakmai műhelyekben.


Az Alföldi Civilekért Alapítvány   másik meghatározó tevékenységének tekinti a ProHáló / Program a nonprofit szolgáltatások fejlesztéséért /  országos civil hálózatfejlesztő programban való aktív részvételét és szerepvállalását. A 3 éve tartó programban,-amelyet a C.S.Mott Alapítvány támogat-, az alapítvány a  konferenciák-képzések alközpont vezető szervezete lett, egyúttal az országos Programtanács tagja is., valamint a hálózatfejlesztési munkacsoport tagja.

Ennek megfelelően

 •   hálózati konferenciák
 •   képzések, nonprofit-pénzügyek és gazdasági és egyéb témában
 •   szakmai  regionális konferenciák szervezésében különböző helyszíneken
 •   Civil Műhely-szakmai napok  lebonyolításának koordinálásával, pénzügyi és szakmai segítségnyújtással vesz  részt az országos fejlesztő programban

 

Az alapítvány  jövőbeni célja olyan  kiegyensúlyozott működésű szervezetté válás, amely szolgáltató és a civil szervezeteket segítő szerepében aktivizálhatja azokat a kisközösségeket, civil szervezeteket, akiknek fejlődése  és tudatos szerepvállalása a közéletben egyre fontosabb.  Pályázatait, támogatóit  ezirányban  megnyerni az Alföldi Civilekért Alapítvány

Budainé Nagy Katalin
kuratórium elnöke

 

Kapcsolat


Alföldi Civilekért Alapítvány


Képviselője: Budainé Nagy Katalin ügyvezető, kuratórium elnöke
Telefon: 06 -20/ 235-06-89
E-mail: bnk1210@gmail.com
Tel./fax:76/505-816

Városi Civil Fórum 2012

 

Városi Civil Korzó 2011

 

Városi Civil Fórum 2011

 

Városi Civil Korzó 2010

 

Városi Civil Forum 2010

 

Civil Korzó 2009

 

Városi Civil Fórum 2009 Kecskemét

 proHaló

Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók fejlesztéséért.
A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai - regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben - szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.
A proHáló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

Egyesületünk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997. novemberében alakult összefogva Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait, a falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő polgármestereket, jegyzőket, önkormányzati szakembereket, önkéntes segítőket.
Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének javítását. Jelenleg a térség 158 településén 233 falu, illetve tanyagondnokság működik.Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyarországon az 1989-es politikai fordulattal egyidőben megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdetben maroknyi lelkes csapatból az eltelt évek Magyarország, sőt Közép- Európa egyik legerősebb karitatív szervezetét formálták. Komoly erőfeszítések - menekült hullám, délszláv háborúk - árán tudták megoldani az önkéntesek az eléjük tornyosuló feladatokat úgy, hogy mindvégig megőrződött a Máltai Szeretetszolgálat missziós alapja:
"A hit védelme a szegények szolgálatában"
Ez az önkéntesek lelki fundamentuma, amelyre építkeznek, és amely közösségbe vonja őket, egységet teremtve a rászorulók és a szolgálat tagjai között.Kecskeméti Civil Kereksztalok

Kecskemét városában több mint száz civil szervezet működik.
A Városi Civil fórum, 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy összehangolja és segítse a városban működő civil szervezetek munkáját, és hatékonyan képviselje az önkormányzati munkában.
A fórumon belül működő szakmai csoportok, az úgynevezett kerekasztalok fogják össze és képviselik a hasonló területen működő szervezeteket.


Kecskeméti Polgármesteri Hivatal

Kecskemétet a magyar városfejlődés egyik legérdekesebb példájaként tartják számon. Fejlődése nagy vonásaiban hasonló ugyan alföldi társaihoz, de több tekintetben különbözik is tőlük. A majdnem hat és fél évszázada városi rangú település a feudalizmusban királynéi birtokként, majd földesúri hatalom alatt álló mezővárosként jelentős szabadságokkal bírt, melyek hűbéri-feudális korlátoktól mentes fejlődést biztosítottak számára. A török időkben különleges jogi státusza tette lehetővé megmaradását, majd a pusztai nagy állattartás és marhakereskedelem alapozta meg fejlődését. A földesúri függéstől megszabadulva a nagy mezőgazdasági kultúraváltás után a szőlő- és gyümölcstermelésben, a kertes tanyák elterjesztésében játszott szerepe különböztette meg Kecskemétet a többi várostól. A sívó futóhomokot "aranyhomokká" változtató szorgalom, tudás, a nyitottság, az újra, a befogadásra, az adaptivitásra való képesség, a hihetetlen élni akarás tette igazán várossá Kecskemétet. 

Letölthető anyagok


A proHáló Érték magazin számai /forrás: www.prohalo.hu /


 

 

"A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE" címmel jelent meg a 25 éves Közösségfejlesztők Egyesületének jubileumi kötete, melyet Gergely Attila Előszavának részleteivel ajánlunk minden kedves érdeklődő figyelmébe!

 

A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE

 

ProHáló ünnepi kiadványa a hálózat 10 éves évfordluja alkalmából.

 

Különszám

Munkatársak


Alapító: Nagyné Bíró Katalin

Ügyvezető: Budainé Nagy Katalin

Kuratórium: Horváth Marianna és Zilahi Kálmán

 

 

Civil D�j 2017
A NIOK Alap�tv�ny ism�t felh�vja a civilszervezetek figyelm�t a Civil D�j programra, melynek keret�ben olyan kezdem�nyez�seket, projekteket, programokat d�jazunk, amelyek �jszer� megk�zel�t�st alkalmazva kiemelked� eredm�nyeket �rtek el a k�zelm�ltban.

A p�ly�zat f� c�ljai:

 • A D�jak oda�t�l�se �ltal min�l sz�lesebb k�rben ismertt� tenni a legjobb hazai civil szervezeteket �s legsikeresebb projektjeiket (�s ezzel seg�teni a legjobbak 1% �s egy�b adom�nygy�jt� kamp�nyait);
 • A d�j�tad� g�la keretei k�z�tt egy �vente ism�tl�d�, a szektor szerepl�inek sz�l� esem�ny meghonos�t�sa, mely a civilek �s partnereik fontos tal�lkoz�hely�v�, a kapcsolat�p�t�s megker�lhetetlen szerepl�j�v� v�lik.

A Civil D�jakat az al�bbi kateg�ri�kban osztjuk ki:

 • Legnagyobb hat�s� projekt
 • Legjobb kommunik�ci�s kamp�ny
 • Legjobb egy�ttm�k�d�s (ak�r civilszervezetek k�z�tt, ak�r civil �s �llami szervezet k�z�tt, ak�r civilszervezet �s v�llalat k�z�tt)
 • Leg�g�retesebb �j szervezet/civil start
 • Legsikeresebb adom�nygy�jt�s
 • Egy �gy legjobb k�pviselete (legjobb lobbi/advocacy projekt)
 • Legjobb civil akci� (olyan - spont�n - megmozdul�s, tev�kenys�g, amellyel a szervezet egy aktu�lis helyzetre vagy probl�m�ra reag�l frapp�nsan)

P�ly�zati felt�telek
A p�ly�zaton b�rmely, Magyarorsz�gon m�k�d� civilszervezet vagy civil jelleg� non-profit gazdas�gi t�rsas�g indulhat a p�ly�zati �rlap megadott hat�rid�ig t�rt�n� kit�lt�s�vel �s bek�ld�s�vel. A legjobb civil akci� �s �j szervezet/civil start kateg�ri�ban mag�nszem�lyek csoportja bejegyzett szervezet n�lk�l is beadhat p�ly�zatot.
A p�ly�zaton azon projektek, programok nevezhet�k, amelyek jelenleg is futnak vagy 2016 sor�n z�rultak le.
Az online p�ly�zati �rlap el�rhet�s�ge:
https://goo.gl/forms/H8Tdj3FVh0aIdUYB3

A p�ly�zatok bead�s�nak hat�rideje: 2017. janu�r 16.

A p�ly�zattal kapcsolatosan tov�bbi inform�ci�k itt olvashat�k, vagy az al�bbi el�rhet�s�geken k�rhet�ek:
Tel: +36 1 315 3151
Email: civildij@niok.hu

2017.01.14..

a

 

 

Jelent�sen v�ltozik a civil szervezetek szab�lyoz�sa

A Javaslat c�lja, hogy gyors�tsa a civil szerveztek nyilv�ntart�sba v�teli �s v�ltoz�sbejegyz�si elj�r�s�t. Ennek �rdek�ben az �gy�sz az egyes�let, az alap�tv�ny �s a sportr�l sz�l� t�rv�ny szerinti sportegyes�let nyilv�ntart�sba v�teli �s v�ltoz�sbejegyz�si elj�r�s�ban m�r k�zvetlen�l nem vesz r�szt, r�sz�re az iratokat nem kell k�zbes�teni �s �n�ll� fellebbez�si jog sem illeti meg. T�rv�nyess�gi ellen�rz�si jogk�r�ben az egyes�let, az alap�tv�ny �s a sportegyes�let nyilv�ntart�sba v�teli, v�ltoz�sbejegyz�si k�relem�nek helyt ad�, valamint a k�zhaszn� nyilv�ntart�sba v�tel�t elrendel� v�gz�ssel szemben pert ind�that, azonban m�r nem elegend�, ha a v�gz�s vagy az alapul szolg�l� iratok jogszab�lys�rt�k, a kereset�t k�z�rdek s�relm�re is kell alap�tania. Az egyszer�s�tett elj�r�sban, ha a b�r�s�g a r� vonatkoz� hat�rid�n bel�l nem d�nt, a bejegyz�s a t�rv�ny erej�n�l fogva megt�rt�nik. A k�relmez� a v�ltoz�sbejegyz�si elj�r�s alatt a k�relm�t nem eg�sz�theti ki, csak a b�r�s�g felh�v�s�ra. A b�r�s�g csak egy alkalommal adhat ki hi�nyp�tl�sra felh�v� v�gz�st, amelyben a k�relem minden hib�j�t meg kell jel�lnie. Ezzel elker�lhet�v� v�lik, hogy a v�ltoz�sbejegyz�si elj�r�s az �jb�li k�relmek, �jb�li hi�nyp�tl�sok miatt bel�thatatlan ideig h�z�djon.�

 

A cikk folytat�s�t itt olvashatj�k.

 

 

 

2016.11.06.

a

 

 

A KIS L�P�SEK Mű�V�SZETE - K�Z�SS�GFEJLESZT� SZAKMAI NAP NY�RACS�DON

K�z�ss�gfejleszt�s - egy�ttm�k�d�s - �rt�kment�s: ezzel a c�mmel rendezett szakmai napot a Nemzeti M�vel�d�si Int�zet Hajd�-Bihar Megyei Irod�ja �s a Kelet-magyarorsz�gi K�z�ss�gszolg�lat Alap�tv�ny. A K�z�ss�gi M�vel�d�si Napok programsorozatban megval�sul� tan�cskoz�snak a ny�racs�di Ligetalja K�zm�vel�d�si �s Turisztikai K�zpont adott helyet 2016. szeptember 21-�n. A t�rs�g m�vel�d�si h�zait, �nkorm�nyzatait �s civil szervezeteit mintegy �tven szakember k�pviselte.�

 

A teljes cikket elolvashatja ha ide kattint.

 

2016.09.30.

a

 

Melyik a leg�g�retesebb civil start-up?

Melyik volt 2015-ben a legjobb civil-v�llalati egy�ttm�k�d�s, a legnagyobb hat�st el�r� projekt, vagy t�rsadalmi kamp�ny? K�rd�sek, melyekre ritk�n adatnak meg a v�laszok. A NIOK Alap�tv�ny ezt a hi�nyt k�v�nja p�tolni azzal, hogy megalap�tja civil d�jait, �s h�t kateg�ri�ban jutalmazza a szektor legjeit, ezzel is felh�vva figyelmet a nonprofit szektor eredm�nyeire, sikereire.

A B�r�l� Bizotts�g v�rja a p�ly�zatokat, a p�ly�zatok bead�s�nak hat�rideje: 2016. m�rcius 7.

A d�j�tad� g�la tervezett id�pontja: 2016. m�jus 3

Tov�bbi inform�ci� itt tal�lhat�:.(http://civildij.hu/)

2016.03.01.

a

 

 

Sem p�nz�rt, sem hatalom�rt - az egri civil �let v�delm�ben

Akiknek az egri civilek megoszt�sa volt a c�lja, azok most is kudarcot vallottak. A "civil z�szl�shaj�" m�g mindig v�zen van.

Port�lunk t�bb alkalommal foglalkozott m�r a civil �let k�rd�seivel. Most egy alapos, m�lyrehat�, elemz�, olvas�i �r�st adunk k�zre.

��

SEM P�NZ�RT, SEM HATALOM�RT

T�nyek aluln�zetb�l

A hazai civil szektor ellentmond�sos meg�t�l�se, valamint a civilek egri t�rt�net�nek t�nyei, tapasztalatai ind�tottak e sorok meg�r�s�ra. Kiknek? A politikai p�rtok helyi vezet�inek, tagjainak, �nkorm�nyzati k�pvisel�knek, tiszts�gvisel�knek, h�l�zaton k�v�li egri civil szervezeteknek �s az egri polg�roknak. Mi�rt? Egy sikeres egri t�rt�net folytat�s�rt �s m�g m�s�rt is, de ezt majd a befejez�s tartalmazza. Mivel nem az orsz�gban, hanem Egerben vagyok "otthon a vil�gban," �gy egyszer�bb "bens�mb�l vez�relve" �rni azokr�l, akik el�sz�r mondj�k, hogy "mi" �s csak azt�n, hogy "�n".

Az egri civil h�l�zat szlogenje: "Civilek �rted, �rt�nk..." - kieg�sz�t�sre szorul, mint ahogy az ismert k�zhely is, miszerint "mindenki civil, aki nem katona". A fogalomzavar kifejez egyfajta tudatlans�got, k�z�mb�ss�get, amit a demokr�cia ellenz�i napjainkban felhaszn�lnak a civilek elleni manipul�ci�ikban. Az �rk�nyi "madzag", amelyre felf�ztem gondolataimat, azoknak sz�l, akiknek f�l�k van a hall�sra. �s a t�bbiek? - k�rdezhetik. K�rem, azoknak adj�k �t.

 

 

�A cikk folytat�s�t ITT �rhetik el. �

 

2016.02.10.

a

 

 

K�Z�SS�GI TERVEZ�S - elk�pzel�st�l a megval�s�t�sig

A k�z�ss�gi tervez�s k�z�s gondolkod�st �s cselekv� mozgalmat ind�t. Olyan �nkorm�nyzatoknak, �nkorm�nyzati int�zm�nyeknek, civil szervezeteknek, helyi k�z�ss�geknek, t�rsash�zaknak, szomsz�ds�goknak aj�nljuk t�voktat�si programunkat, amelyeknek c�lja a helyi sz�ks�gletekre �p�t�, a lakoss�g r�szv�tel�t t�kr�z�, megalapozott tervek mellett, a megval�s�t�sban is r�szt vev� cselekv� t�rsak azonos�t�sa �s meger�s�t�se a helyi �gyek mell�.

A tanfolyam �n�ll� tanul�sra �p�t, de megadja a tov�bbolvas�s �s a konzult�ci� lehet�s�g�t, hogy a r�sztvev�k k�pesek legyenek felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben val�ban a legc�lravezet�bb munkam�d a k�z�ss�gi r�szv�tellel t�rt�n� tervez�s, el�k�sz�teni-, megszervezni �s k�z�ss�gi tervez� munk�t ind�tani konkr�t helyi �gyekben. 

Tervezzenek b�tran �s k�z�sen!

Tov�bbi r�szleteket tal�l a http://kozterv-tanfolyam.kka.hu oldalon

2015.04.28.

a

 

 

 

 

Kedves �rdekl�d�k!

 

2015. �prilis-m�jusban lehet�s�g ny�lik arra, hogy h�rom magyar id�skor� �nk�ntes Ausztri�ban t�lts�n h�rom hetet, bekapcsol�dhasson az ottani civil szervezetek �s a katolikus szenior k�pz�s �nk�ntes tev�kenys�geibe. A Grundtvig Senior �nk�ntess�g Program �ltal t�mogatott lehet�s�get a Katolikus Ifj�s�gi �s Feln�ttk�pz�si Egyes�let szervez�s�ben lehet ig�nybe venni.

V�rjuk azok jelentkez�s�t, akik m�r elm�ltak 50 �vesek, �rdekl�dnek az �nk�ntess�g ir�nt, �s minimum k�z�pfok� n�met nyelvtud�ssal rendelkeznek. Ez a program h�rom hetes kint tart�zkod�st jelent, fontos a testi-lelki eg�szs�g, hogy az illet� bekapcsol�djon az ottani �nk�ntes munk�ba �s haza�rkezve sz�vesen kamatoztassa az id�skor�ak k�pz�se ter�let�n megismert m�dszereket. A program keret�ben az �nk�ntesek csatlakoznak az id�skor�aknak sz�l�, id�sekkel foglakoz� programokhoz, azzal a c�llal, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznos�tani tudj�k itthon saj�t k�z�ss�geikben.


A csereprogramr�l r�szletesebben a csatolt p�ly�zati felh�v�sban olvashat, a jelentkez�si lapot �s a n�met nyelv� programle�r�s is itt tal�lj�k: P�ly�zati felh�v�s.

Jelentkezni a p�ly�zati �rlap kit�lt�s�vel lehet 2015. janu�r 15-ig az info@kife.hu e-mail c�men. Tov�bbi k�rd�seivel a 62/426-785-�s telefonsz�mon fordulhat hozz�nk!

V�RJUK JELENTKEZ�S�T!
Katolikus Ifj�s�gi �s Feln�ttk�pz�si Egyes�let (KIFE)
6725, Szeged, Kolozsv�ri t�r 12/b 
T.: 06-30/901-6496 
E-mail: info@kife.hu www.kife.hu

2015.01.06.

a

 

 

 

Kedves Kolleg�k!


Civil szakembereknek izgalmas p�ly�zatot �rtunk ki. Az Adom�nygy�jt� Szervezetek �nszab�lyoz� Test�lete m�k�d�s�nek operat�v t�mogat�sa illetve a fejleszt�si feladatok menedzsel�se c�lj�b�l egy titk�rs�got m�k�dtet. A titk�rs�gi feladatok ell�t�s�ra, a titk�rs�g fel�ll�t�s�ra �s menedzsel�s�re p�ly�zatot �rtunk ki.

B�vebb inform�ci�: http://nonprofit.hu/allas/palyazat-titkarsag-felallitasara oldalon, illetve n�lam.

Oprics Judit

program vezet�


Nonprofit Inform�ci�s �s Oktat� K�zpont (NIOK) Alap�tv�ny

1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.

+36 1�315 3151; +36 1�315 3366 (fax)

www.niok.hu, www.civiltech.hu, www.adhat.hu, www.nonprofit.hu

 

2014.08.25.

a

 

 

 

Kedves leend� tettest�rsak!

Id�n tizedik alkalommal j�n az �llampolg�ri R�szv�tel Hete! Ha ti is �gy akarj�tok, akkor szeptember 22 �s 28 k�z�tt megmutatjuk az �llampolg�ri/k�z�ss�gi/civil kezdem�nyez�sek �rt�k�t �s erej�t!

Ehhez siker�lt - sokak r�szv�tel�vel - olyan f�kuszokat tal�lnunk, amelyek alkalmasak lehetnek a megfelel� fel�t�sre.�s tal�n lecsap�sra is J

�RH 14 felh�v�s �s f�kuszok itt (is) - http://reszvetelhete.net/reszvetelhete/

Mikor lehetne aktu�lisabb a r�szv�tel mellett kamp�nyolni?! Sokan m�r el is kezdt�k..

Sz�lljatok be ti is!

Terjessz�tek az �RH 14 felh�v�sait - levlist�k, honlapok, k�z�ss�gi oldalak - , gondolkodjatok szeptemberi terveitek �RH-�s kapcsol�d�si lehet�s�gein, �rjatok, vit�zzatok, szervezkedjetek, kamp�nyoljatok.

Vegyetek r�szt a R�szv�telhet�n!

TEdd, hisz teHETED!

 

2014.08.25.

a

 

 

 

 

Alföldi Civilekért Alapítvány - 6000 Kecskemét Hoffmann János utca 11. - 06-20/235-06-89

2010 © WEB-N